PSKHs ændrede vedtægter, vedtaget på ordinær generalforsamling 15. november 2011

VEDTÆGTER  for Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose

§ 1. Navn
Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose (PSKH).

§ 2. Formål
At fungere som faglig interessegruppe for psykologer i Danmark, der beskæftiger sig med og interesserer sig for hypnose samt de psykologiske problemstillinger, der knytter sig hertil indenfor behandling, rådgivning, undervisning, supervision og forskning.
Hensigter:
 a) At forbedre formidling og kommunikation mellem psykologer indbyrdes og med andre faggrupper i forhold til ovennævnte formål både i Danmark og internationalt.
 b) At udbrede viden og erfaringer om klinisk hypnose samt at gøre enkelte behandlere, faggrupper og institutioner opmærksomme på de særlige behov, rammer og forventninger, der gør sig gældende for arbejdet med klinisk hypnose.
 c) At fremme faglig og etisk korrekt anvendelse af klinisk hypnose.
 d) At fremme udvikling og forskning i emner, teori og praksis indenfor hypnoterapi og beslægtede behandlingsmetoder.

§ 3. Aktiviteter
Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling, og der afholdes foredrag, kurser, supervision og undervisning.

§ 4. Medlemmer
Medlemmer af Dansk Psykolog Forening kan optages, såfremt disse går ind for PSKHs vedtægter. Styrelsen kan beslutte at optage ansøgere uden for Dansk Psykolog Forening som associerede medlemmer uden stemmeret, såfremt disse som et minimum har kvalifikationer, der kan sidestilles med en dansk psykologisk universitetsgrad. Anmodning om associeret medlemskab sker ved skriftlig henvendelse til PSKHs styrelsesformand. PSKHs kurser indgår i psykologernes specialistuddannelse og PSKH kan derfor højst have 25% medlemmer, der har en anden akademisk uddannelse (f.eks. tandlæger, læger og psykiatere).
 Endelig optagelse i selskabet finder sted ved indbetaling af medlemskontingent. Kontingentet gælder for medlemskab pr. kalenderår. Fornyet medlemskab kan herefter kun ske ved indbetaling af medlemskontingent. Eksklusion af medlemmer kan kun finde sted på en generalforsamling.

§ 5. Generalforsamling
PSKHs øverste myndighed er PSKHs generalforsamling. Kun medlemmer af PSKH kan deltage på generalforsamlingen. Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling i november måned. Indkaldelsen sker gennem Psykolog Nyt med mindst 8 ugers varsel. Forslag til dagsorden skal være indsendt styrelsesformanden senest seks (6) uger før den ordinære generalforsamling. Endelig dagsorden udsendes på PSKHs hjemmeside senest en uge før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.
Regnskabet for det foregående år bringes i PSKHs tidsskrift i forårsudgaven. Kun rettidigt varslede punkter til dagsordenen kan optages til afstemning på PSKHs generalforsamling.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling har følgende faste punkter:
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
4) Forelæggelse af revideret regnskab (til godkendelse)
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastlæggelse af budget og kontingent
7) Valg til PSKHs styrelse
8) Eventuelt
Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Fraværende medlemmer kan afgive skriftlig beslutningsfuldmagt til et deltagende medlem vedr. rettidigt indkomne forslag og valg til bestyrelsen. Intet medlem kan befuldmægtiges af mere end 2 fraværende medlemmer.
Enhver afstemning skal ske skriftligt, såfremt ét medlem begærer det.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis styrelsen beslutter det, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Styrelsens indkaldelse indeholdende dagsorden og dato for ekstraordinær generalforsamling bringes på PSKHs hjemmeside senest 2 uger efter fremsættelse af anmodningen.

§ 6. Styrelsen
Styrelsen består af 7 medlemmer. Styrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Styrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer, heraf formand, næstformand og kasserer, er til stede.  Beslutninger i styrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Styrelsen fører en beslutningsprotokol.
PSKHs styrelsesmedlemmer vælges for to (2) år ad gangen. Genvalg kan finde sted efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

§ 7. Regnskab og revision
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af Dansk Psykolog Forening.

§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de fremmødte medlemmers  stemmer. Forslag til vedtægtsændringer bringes sammen med dagsordenen på PSKHs hjemmeside.

§ 9. Opløsning  
Opløsning af selskabet sker i medfør af Dansk Psykolog Forenings lov, §31.

Vedtægterne blev vedtaget på PSKHs generalforsamling 15. november. 2011.